BỆNH PHỤ NỮ (Women Diseases)

  BỆNH PHỤ NỮ (Women Diseases)
  Sort by:

  CT140 (PHỤ NỮ) AN THAI BẢO SẢN HOÀN – GRAVIDA PROTECTION

  35.00$

  CT139 PHỤ NỮ CÓ THAI ỤA MỬA – MORNING SICKNESS / VOMITING IN PRENANCY

  35.00$

  CT138 BẾ KINH, TẮC KINH (PHỤ NỮ) – AMENORRHEA

  35.00$

  CT137 PHỤ NỮ HIẾM MUỘN (THỂ ĐÀM THẤP/BÉO PHÌ) – WOMEN INFERTILITY (FAT & COOL BODY)

  35.00$

  CT136 PHỤ NỮ HIẾM MUỘN (THỂ ÂM HƯ NỘI NHIỆT/GẦY ỐM)-WOMEN INFERTILITY (THIN & HOT BODY

  35.00$

  CT135 KINH NGUYỆT (PHỤ NỮ) KHÔNG ĐỀU (MENTRUAL DISORDERS)

  35.00$

  CT134 BẠCH ĐỚI – HUYẾT TRẮNG (PHỤ NỮ) (VAGINAL DISCHARGE)

  35.00$

  CT133 SA TỬ CUNG, SA DÂY CHẰNG (PROLAPSUS UTERI)

  60.00$

  CT132 U XƠ TỬ CUNG, U NANG BUỒNG TRỨNG (FIBROID, OVARIAN CYST)

  40.00$

  CT131 HỘI CHỨNG (PHỤ NỮ) MÃN KINH (MENOPAUSE SYNDROME)

  40.00$