HỆ BÀI TIẾT (Urinary System)

  HỆ BÀI TIẾT (Urinary System)
  Sort by:

  CT163 CƯỜNG TRUNG BỔ THẬN HOÀN (SEXUAL ERECTION)

  50.00$

  CT070 THẬN SUY- LIỆT THẬN (KIDNEY FAILURE)

  70.00$

  CT068 YẾU SINH LÝ, LIỆT DƯƠNG (SEXUAL WEAKNESS, IMPOTENCE)

  60.00$

  CT067 ĐẠI BỔ THẬN (YING YANG KIDNEY TONIC)

  50.00$

  CT064 PROTEIN NIỆU – (TIỂU RA ĐẠM PROTEINURIA)

  40.00$

  CT063 CỐ THẬN HOÀN (URINARY INCONTINENCE)

  35.00$

  CT062 THẬN SUY – DI, MỘNG, HOẠT TINH (DROPSICAL NEPHRITIS)

  40.00$

  CT059 SẠN (SỎI) BÀNG QUANG & ĐƯỜNG TIỂU (BLADDER & URINARY TRACT STONES)

  35.00$

  CT057 VIÊM PHÙ THẬN – PHÙ CHÂN (DROPSICAL NEPHRITIS)

  40.00$

  CT056 NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIỂU (UNIRARY TRACT INFECTION)

  35.00$